Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 2 de Hands winkelinventaris B.V., gevestigd te (6545 CB) Nijmegen, aan de Binderskampweg 30, inschrijving K.v.K. 66019451 te Nijmegen.

 

Algemene Voorwaarden 2 de Hands winkelinventaris B.V.

 

1. ALGEMEEN
 
1.1. 2 de Hands winkelinventaris B.V. gevestigd te Nijmegen zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met 2 de Hands winkelinventaris. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
1.2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
1.3. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
1.4. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
1.5. 2 de Hands winkelinventaris houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening
op het gebied van tweedehands winkelinventaris in de breedste zin van het woord.
 
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en Overeenkomsten tussen 2 de Hands winkelinventaris en afnemer en op alle producten, diensten, aanbiedingen, offertes en facturen van 2 de Hands winkelinventaris.
2.2. 2 de Hands winkelinventaris kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
2.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met 2 de Hands winkelinventaris worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
2.4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor 2 de Hands winkelinventaris gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van 2 de Hands winkelinventaris, dan prevaleren de algemene voorwaarden van 2 de Hands winkelinventaris boven die van de afnemer.
2.6. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.7. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2016.
 

3. OPDRACHTEN
3.1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
3.2. 2 de Hands winkelinventaris biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
3.3. 2 de Hands winkelinventaris kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
3.4. 2 de Hands winkelinventaris is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.
3.5. Als uw besteld artikel uit ons assortiment is, sturen wij een vergelijkbaar artikel op van een vergelijkbaar/hogere kwaliteit.
 
4. OFFERTES
4.1. Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.
4.2. 2 de Hands winkelinventaris bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
4.3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
4.4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
4.5. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
4.6. 2 de Hands winkelinventaris kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en
heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.
 
5. OVEREENKOMSTEN
5.1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
5.2. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
5.3. Opdrachten die door 2 de Hands winkelinventaris in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
5.4. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
5.5. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als 2 de Hands winkelinventaris deze schriftelijk heeft bevestigd.

6. FACTUREN
6.1. Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
6.2. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
6.3. Facturen zijn het garantiebewijs.
 
7. AANBIEDINGEN
7.1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
7.2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.
 
8. PRIJZEN
 
8.1. Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, exclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd.
8.2. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van 2 de Hands winkelinventaris.
8.3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is 2 de Hands winkelinventaris gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor 2 de Hands winkelinventaris al dan niet
voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan 2 de Hands winkelinventaris het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.
8.4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden 2 de Hands winkelinventaris op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
8.5. Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
8.6. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
8.7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.
 
9. BETALING
9.1. 2 de Hands winkelinventaris kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
9.2. Pas als de betaling door 2 de Hands winkelinventaris is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
9.3. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 14 dagen na datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag
een rente verschuldigd zijn van 8% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.
9.4. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door 2 de Hands winkelinventaris aangewezen bankrekening of dient contant voldaan te worden.
9.5. Producten blijven bezit van 2 de Hands winkelinventaris totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
9.6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.
9.7. Niet tijdige betaling geeft 2 de Hands winkelinventaris het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.8. 2 de Hands winkelinventaris is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door 2 de Hands winkelinventaris te bepalen wijze.
9.9. Indien 2 de Hands winkelinventaris, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
9.10. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
9.11. 2 de Hands winkelinventaris staat tot geen van haar afnemers in een rekeningcourant
verhouding.
 
10. LEVERINGSTERMIJN
10.1. Op producten en diensten van 2 de Hands winkelinventaris gelden afgesproken leveringstermijnen.
10.2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor 2 de Hands winkelinventaris.
10.3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat 2 de Hands winkelinventaris op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
10.4. Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 
11. RECLAMES
11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
11.2. Afnemer is verplicht om de door 2 de Hands winkelinventaris geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
11.3. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 5 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan 2 de Hands winkelinventaris worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
11.4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
11.5. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
11.6. Indien een reclame door 2 de Hands winkelinventaris gegrond wordt bevonden, heeft 2 de Hands winkelinventaris het recht de volgende keuze te maken:
a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan 2 de Hands winkelinventaris worden afgegeven.
c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
11.7. Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
11.8. Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar 2 de Hands winkelinventaris teruggezonden.
 
12. RETOUR
12.1. Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van 14 dagen na aankoop van producten. Afnemer dient binnen deze periode schriftelijke toestemming te vragen voor retourzending. De afkoelperiode is niet van toepassing bij;
a. Zakelijke opdrachten en transacties.
b. Zogenaamde “op maat” producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd.
12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is 2 de Hands winkelinventaris niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.
12.3. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door 2 de Hands winkelinventaris van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door 2 de Hands winkelinventaris zijn gecrediteerd.
12.4. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
12.5. Software, waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.
12.6. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.
12.7. In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van retournering voldoet.
12.8. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.
 
 

13. GARANTIE
Algemeen

2 de Hands winkelinventaris geeft op het gehele assortiment geen garantie.

13.1. 2 de Hands winkelinventaris staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
13.2. Op alle producten en diensten wordt geen garantie verleend. De garantieverplichting van 2 de Hands winkelinventaris betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan namelijk in geen geval verder dan de garantieaanspraken die 2 de Hands winkelinventaris jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.
13.3. Ook op verbruiksproducten geeft 2 de Hands winkelinventaris geen garantie.
13.4. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door 2 de Hands winkelinventaris in het kader van onderhoud zijn geleverd vallen onder geen geval onder een garantie, tenzij er garantieaanspraken zijn die 2 de Hands winkelinventaris jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Vervangen onderdelen worden eigendom van 2 de Hands winkelinventaris.
13.5. De garantieverplichting voor zover er garantieaanspraken zijn die 2 de Hands winkelinventaris jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken, vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van 2 de Hands winkelinventaris wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden. Door het toepassen van markeringspunten kan 2 de Hands winkelinventaris controleren of koper of derden het product zonder toestemming van 2 de Hands winkelinventaris heeft geopend. De garantie voor zover er garantieaanspraken zijn die 2 de Hands winkelinventaris jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken vervalt direct zodra 2 de Hands winkelinventaris constateerd dat de markeringspunten zodanig zijn beschadigd en/of verbroken met als oorzaak dat koper of derden het product heeft geopend.  
13.6. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij 2 de Hands winkelinventaris
13.7. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door 2 de Hands winkelinventaris in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
13.8. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij 2 de Hands winkelinventaris en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van 2 de Hands winkelinventaris.

14. ONTBINDING
14.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens 2 de Hands winkelinventaris, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die 2 de Hands winkelinventaris te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
14.2. 2 de Hands winkelinventaris is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
14.3. Annulering van order kan alleen na schriftelijke bevestiging van 2 de Hands winkelinventaris. In geval van annulering van de opdracht, heeft 2 de Hands winkelinventaris het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van 2 de Hands winkelinventaris op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
14.4. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
14.5. Aangezien het gaat om tweede hands goederen heeft afnemer geen recht om bestelde retour te zenden en/of recht op vervangende schadevergoeding in wat voor vorm dan ook. 
 

15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1. 2 de Hands winkelinventaris is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
15.2. 2 de Hands winkelinventaris is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;
a. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
b. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van 2 de Hands winkelinventaris wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
c. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
d. er sprake is van overmacht.
e. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
f. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
g. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
15.3. De aansprakelijkheid van 2 de Hands winkelinventaris uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
15.4. Mocht 2 de Hands winkelinventaris ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal 2 de Hands winkelinventaris slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van 2 de Hands winkelinventaris dekt.
15.5. Mocht de verzekering niet dekken, dan is 2 de Hands winkelinventaris geheel niet aansprakelijk.
15.6. De afnemer zal 2 de Hands winkelinventaris vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens 2 de Hands winkelinventaris.
15.7. 2 de Hands winkelinventaris is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van 2 de Hands winkelinventaris. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.
 
16. OVERMACHT
16.1. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
16.2. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
16.3. Er is sprake van overmacht als 2 de Hands winkelinventaris zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van 2 de Hands winkelinventaris.
16.4. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor 2 de Hands winkelinventaris als:
a. leveranciers van 2 de Hands winkelinventaris overeenkomsten met 2 de Hands winkelinventaris niet nakomen.
b. leveranciers van 2 de Hands winkelinventaris niet tijdig leveren.
c. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor 2 de Hands winkelinventaris gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
16.5. Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en 2 de Hands winkelinventaris het niet eens kunnen worden, is 2 de Hands winkelinventaris gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 
17. EIGENDOMSVOORBEHOUD
17.1. Alle producten blijven eigendom van 2 de Hands winkelinventaris, totdat afnemer en 2 de Hands winkelinventaris volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan 17.2 de Hands winkelinventaris en dat 2 de Hands winkelinventaris alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
17.3. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
17.4. 2 de Hands winkelinventaris behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan 2 de Hands winkelinventaris.
17.5. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
17.6. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar 2 de Hands winkelinventaris behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.
 
18. SOFTWARE
18.1. Indien een leverancier van 2 de Hands winkelinventaris het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
18.2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. 2 de Hands winkelinventaris is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze software.
18.3. 2 de Hands winkelinventaris is niet aansprakelijk voor in software voorkomende  gebreken.
 
19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
19.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij 2 de Hands winkelinventaris of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt
uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
19.2. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
19.3. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan 2 de Hands winkelinventaris te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van 2 de Hands winkelinventaris van €500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
19.4. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
19.5. 2 de Hands winkelinventaris verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan 2 de Hands winkelinventaris zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
19.6. 2 de Hands winkelinventaris is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
19.7. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan 2 de Hands winkelinventaris van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal 2 de Hands winkelinventaris vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 
 

20. GESCHILLEN

20.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

20.2 Op alle overeenkomsten en transacties 2 de Hands winkelinventaris met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

20.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Amsterdam, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

20.4 In afwijking van het bepaalde in lid 3 is uitsluitend 2 de Hands winkelinventaris bevoegd om geschillen voor te leggen aan een arbitragecommissie volgens het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In het geval 2 de Hands winkelinventaris de keuze maakt voor arbitrage worden alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen 2 de Hands winkelinventaris en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn; beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In afwijking van het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) zullen alle kosten die verband houden met een arbitrageprocedure worden voorgeschoten door opdrachtgever.

 

15. SLOTBEPALING.

21.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij 2 de Hands winkelinventaris.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Googlevoor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van ICT- en internetrecht, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

2 de Hands winkelinventaris

Binderskampweg 30

6545 CB Nijmegen

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.